Головна Новини Оголошення!

Оголошення!

Засідання конференції трудового колективу відбудеться 08.08.2019 року о 15.00 в актовій залі КДВ для дітей (колишня дитяча поліклініка).

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«КОРОСТЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ

КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

 

ПРОЕКТ

 

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

МІЖ АДМІНІСТРАЦІЄЮ І

ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ

КНП «КОРОСТЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА

МІСЬКА ЛІКАРНЯ

КОРОСТЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

НА  2019 – 2023 РОКИ

 

прийнятий на конференції

трудового колективу

 ______________ 2019 року

протокол № ____

 

Від адміністрації:                                                  Від трудового колективу:

Генеральний директор                                          Голова профспілкового комітету

КНП «Коростенська центральна                          КНП «Коростенська центральна

міська лікарня Коростенської                              міська лікарня Коростенської

міської ради»                                                        міської ради»

 

 

_____________ М.М.Ходаківський                     _____________ М.О.Борисевич

 

Коростень

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Колективний договір – це локальний  нормативний акт, який регулює трудові та соціально-економічні відносини, що виникають між роботодавцем і працівниками комунального некомерційного підприємства «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради» (далі-лікарня або підприємство).

1.2. Цей колективний договір розроблено відповідно до Конституції України,  Кодексу законів про працю України, законів України «Про колективні договори і угоди», «Про охорону праці», «Про оплату праці», «Про відпустки», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Основи законодавства про охорону здоров’я України», «Про зайнятість населення», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», положень Генеральної Угоди між Кабінетом Міністрів України профспілками України та організаціями роботодавців, галузевої Угоди між Міністерством охорони здоров’я України та ЦК профспілки працівників охорони здоров’я, регіональної угоди між обласною державною адміністрацією та обласною радою профспілок, інших нормативно – правових актів.

1.3. При укладенні Договору  обидві сторони виходять з того, що умови цього колективного договору не можуть погіршувати становище працівників у порівнянні з чинним законодавством України, а встановлені законодавчими та іншими нормативними актами норми розглядаються як мінімальні державні гарантії і не можуть бути перешкодою для встановлення більш високих соціальних і економічних пільг за наявності реальних можливостей виробничого, матеріального та фінансового забезпечення зобов’язань, що приймаються цим договором.

1.4. Сторони колективного договору

Колективний договір укладено між комунальним некомерційним підприємством «Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради», в особі генерального директора Ходаківського Миколи Миколайовича, що діє на підставі Статуту (далі — Роботодавець або Адміністрація) з одного боку, та профспілковим комітетом первинної профспілкової організації КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» в особі голови профспілкового комітету Борисевич Марини Олексіївни (далі — Виборний орган первинної профспілкової організації або Профспілковий комітет).

1.5. Сторони визнають повноваження одна одної та зобов’язуються дотримуватися принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності й аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) при укладанні колективного договору, внесенні змін і доповнень до нього, вирішенні всіх питань соціально-економічних і трудових відносин.

1.6. Положення цього колективного договору поширюється на всіх працівників лікарні.

1.7. Приймаючи на роботу нових працівників, адміністрація зобов`язана ознайомити їх із цим колективним договором.

1.8. Сторони підтверджують реальність забезпечення прийнятих і узгоджених зобов`язань і обов`язковість умов даного договору.

1.9. Комітет профспілкової організації зобов’язується сприяти ефективній роботі лікарні властивими профспілці методами і засобами.

 

 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

 

2.1. Адміністрація зобов’язується повідомляти профспілковому комітету:

– про зміни в організації лікувально – профілактичного процесу, реорганізацію структурних підрозділів, зміни обсягів навантаження, розмірів і умов оплати праці та упорядкування штату працівників не пізніше, як за 3 місяці до внесення (запровадження) змін.

Невиконання цієї домовленості може призвести до того, що профспілковий комітет не зможе погодитися на запровадження змін у ті строки, які будуть пропонуватися адміністрацією лікарні.

2.2.Сторони зобов`язуються при виникненні загрози масових звільнень (понад 10 % працюючих) протягом 10-денного періоду приступити до переговорів з метою повного використання всіх факторів, які впливають на збереження або розширення зайнятості працівників.

Керівництво лікарні виносить на переговори проект плану забезпечення зайнятості з економічними розрахунками.

2.3. Якщо внаслідок переговорів не вдається уникнути звільнень з роботи працівників з підстав, передбачених пунктом 1 статті 40 Кодексу Законів про працю України, адміністрація лікарні зобов`язується:

а)створити комісію по змінах складу персоналу, до якої включити представників профспілкової організації;

б)зберігати попередній заробіток працівникам, які переведені на інше місце роботи з меншим заробітком або меншим обсягом навантаження на 1 місяць, але не менше ніж на 2 тижні.

У зв`язку із змінами в організації лікувально-профілактичного процесу допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці, системи і розміру оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зменшення або збільшення обсягів роботи, зони обслуговування, зміну найменування посад та інших – працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за 2 місяці (ч.3 ст.32 КЗпП України);

2.4.Адміністрація лікарні надає профкому письмову інформацію про наявність у закладі вільних робочих місць, про надання тривалих (понад 7 днів) неоплачуваних відпусток, про переведення працівників на неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

2.5.Сторони домовилися про те, що працівникам, вивільненим протягом останніх 12 місяців з підстав, передбачених п.1 ст.40 КЗпП України, у разі повторного прийняття на роботу за аналогічними спеціальностями, буде надане переважне право на укладання трудових договорів у відповідності з умовами, зазначеними у ст.42 КЗпП України.

Строкові трудові договори будуть укладатися у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на визначений строк, з урахуванням характеру наступності роботи або умов її виконання, або інтересів працівника або в інших випадках, передбачених законодавчими (за бажанням пенсіонера, інваліда, жінки, яка виховує неповнолітніх дітей, тощо).

Умови відновлення соціально – побутових пільг працівникам, які вони мали до вивільнення, визначаються цим колективним договором. Їм надаються такі ж самі пільги, як і решті працівників.

 

2.6. Адміністрація лікарні зобовязується:

– проводити аналіз потреб в кадрах, прогнозувати на перспективу комплектування кадрами закладу;

– проводити профорієнтаційну роботу та сприяти в підготовці молоді до вступу в навчальні заклади;

– створювати умови і сприяти постійному підвищенню кваліфікації всіх категорій працівників;

– забезпечити умови для щорічного безперервного  професійного  розвитку лікарів та періодичного  (не рідше ніж раз на п’ять років) підвищення  кваліфікації, молодших спеціалістів із медичною освітою;

– забезпечити підвищення кваліфікації працівників немедичного профілю безпосередньо в лікарні, за рішенням генерального директора, але не частіше ніж один раз на три роки;

– при проведені атестації працівників лікарні враховувати підсумки фактичного виконання посадових обов’язків у між атестаційний період.

2.7. З метою забезпечення соціального захисту працівників сторони домовилися, що адміністрація лікарні буде погоджувати з профкомом накази, які стосуються соціальних, культурних, побутових та інших питань, у відповідності з положенням ст. 247 КЗпП України.

 

3.ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Роботодавець зобов’язується:

 1. Своєчасно, у відповідності з обсягом бюджетного фінансування та позабюджетних надходжень, забезпечувати працівників матеріально-технічними ресурсами, необхідними для виконання ними своїх професійних обов’язків та створення належних умов праці.
 2. Розробити і затвердити для кожного працівника його посадову інструкцію, ознайомити його з нею і вимагати її виконання. У разі необхідності своєчасно коригувати її. У випадках тимчасової відсутності працівника у зв’язку з хворобою, відпусткою чи з інших поважних причин, його обов’язки можуть покладатися на іншого працівника за додаткову плату, а також за умови його реальної можливості виконувати їх, тобто з врахуванням належної професійної підготовки і зайнятості при виконанні безпосередніх обов’язків.

 

Обов’язки виборного органу первинної профспілкової організації:

1.Для профспілкового комітету першочергове завдання – захист інтересів працівників лікарні і створення умов для професійного та духовного розвитку, підвищення життєвого рівня членів профспілки.

2.Профком визнає відповідальність за реалізацію спільних цілей і співпрацює з адміністрацією у здійсненні контролю за дотриманням встановлених правил поведінки, добросовісне виконання працівниками своїх службових обов’язків, а також при вирішенні проблем, що виникають у колективі.

3.Виходячи з головної мети своєї діяльності, захисту працівників, профком зобов’язується:

– вирішувати трудові конфлікти відповідно до вимог чинного законодавства, утримуватися від дій, що ведуть до конфронтації та негативно впливають на роботу лікарні;

– представляти законні інтереси працівників при вирішені трудових спорів, добиватися задоволення вимог працівників по компенсації матеріальних збитків, нанесених їм при пошкодженні здоров’я;

– не допускати порушень чинного законодавства по нормуванні та умов оплати праці, в результаті яких, порушуються законні права та інтереси працівників;

– сприяти адміністрації у створенні здорового морально-психологічного клімату в трудовому колективі;

– здійснювати нагляд і контроль за виконанням колективного договору і дотриманням трудового законодавства;

– захищати повноваження трудового колективу у самостійному вирішенні питань соціального розвитку, самоуправління, відповідно до чинного законодавства про працю і про трудові колективи, інших нормативних актів України;

– не допускати порушення КЗпП України при звільненні по скороченню штатів;

– заохочувати високоефективну і якісну працю.

4.Проводити роз’яснювальну та виховну роботу в колективі з формування свідомості працівників щодо підвищення якості лікувальної та іншої діяльності, збереження та ощадливого використання обладнання, матеріальних та виробничих ресурсів.

5.Сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни в трудовому колективі.

6.Узагальнювати пропозиції працівників щодо поліпшення роботи. Своєчасно доводити їх до роботодавця, добиватися їх реалізації, інформувати працівників про вжиті заходи.

 

Сторони зобов’язуються:

1.Оперативно вживати заходи по усуненню передумов виникнення колективних трудових спорів.

2.Визнавати право працівників вносити пропозиції щодо поліпшення роботи, покращенню умов праці, техніки безпеки.

 

Трудовий колектив зобов’язується:

1.Для досягнення спільної мети – підвищення якості надання медичної допомоги населенню і створення необхідних умов для праці та відпочинку працівників лікарні, трудовий колектив зобов’язується:

– працювати спільно керуючись такими методами управління, які б в найбільшій мірі забезпечили лікарні – економічність, якість і ефективність роботи, чистоту і порядок в приміщеннях, збереження власності, високий рівень медичного обслуговування;

– докладати зусиль для успішної діяльності лікарні, для збереження відповідного рівня зарплати і пільг, які забезпечують задовільний рівень життя, зайнятість працівників;

– впроваджувати в роботу політику максимальної взаємодії при вирішуванні проблеми, що виникають у працівників;

– визнавати особливість і гідність кожного працівника, дотримуватись взаємної поваги;

– співпрацювати в рамках встановлених правил поведінки і норм трудового законодавства.

2.Сумлінно і якісно виконувати свої обов’язки, працювати чесно і сумлінно, додержуватись дисципліни праці, вчасно і точно виконувати, в межах посадової інструкції та трудового договору, розпорядження роботодавця і уповноважених ним посадових осіб, дотримуватися трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів по охороні праці, дбайливо відноситися до майна, на вимогу роботодавця негайно надавати інформацію про виконання своїх трудових обов’язків.

 1. ҐЕНДЕРНА РІВНІСТЬ

4.1. Сторони домовились:

Відносини між Роботодавцем і працівниками, а також між працівниками підприємства будуються на засадах ґендерної рівності та недопущення будь-яких дискримінаційних дій.

Вживати заходів, спрямованих на формування ґендерної культури трудового колективу.

 

4.2. Роботодавець зобов’язується:

Забезпечити рівні права та можливості жінок і чоловіків.

Залучати уповноваженого з ґендерних питань до участі у співбесіді при прийнятті на роботу для усунення дискримінації та забезпечення комплектування кадрами з наданням переваги особі тієї статі, щодо якої в них існує дисбаланс.

Надавати для узгодження уповноваженому з ґендерних питань –оголошення про вакансії на підприємстві для уникнення дискримінації.

Створювати умови праці, які дозволять жінкам і чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній основі.

Здійснювати просування працівників по роботі з дотриманням принципу надання переваги особі тієї статі, щодо якої в них існує дисбаланс.

Забезпечувати жінкам і чоловікам можливість суміщати трудову діяльність із сімейними обов’язками.

Вживати заходи щодо створення безпечних для життя і здоров’я умов праці, включаючи  захист репродуктивної функції.

Здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій кваліфікації та однакових умовах праці.

Вживати заходів щодо унеможливлення випадків сексуальних домагань. Забезпечити невідкладне вжиття заходів для усунення проявів дискримінації у випадку надходження відповідних скарг працівників.

4.3.Профком зобов’язується:

Покласти обов’язки уповноваженого з ґендерних питань – радника керівника підприємства на громадських засадах на одного з представників Профкому щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Забезпечити розгляд скарг працівників підприємства, установи, організації на випадки дискримінації протягом 5 днів з дня надходження скарги та контролювати вжиття адміністрацією заходів щодо усунення проявів дискримінації за її наявності.

 

 1. РЕЖИМ ТА НОРМИ РОБОЧОГО ЧАСУ

 

При регулюванні робочого часу у лікарні сторони виходять з того, що нормальна тривалість роботи не може перевищувати встановлену чинним законодавством.

Початок роботи КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» встановити з 08.00 год.

Адміністративно-господарській службі, бухгалтерії та медичним працівникам, що працюють по сумісництву, перерву на обід не менше 30 хвилин.

 

Роботодавець зобов’язується:

1.Забезпечити тривалість робочого часу до 40 годин на тиждень.

Тривалість робочого часу встановлюється по 5-ти денному робочому тижню з двома вихідними днями.

2.Встановити наступний режим роботи, який зобов’язуються виконувати всі працівники:

2.1.Час початку і закінчення щоденної роботи, час перерви на обід передбачаються правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються генеральним директором і погоджуються з профспілковим комітетом.

2.2. При змінних роботах працівники чергують по змінам рівномірно. Тривалість робочої зміни не може бути більшою за 12 годин. Призначити працівника протягом двох змін підряд забороняється. Перехід з однієї зміни в іншу відбувається в години, визначені графіком змінності.

2.3. Тривалість перерви в роботі між змінами має бути не меншою подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні.

2.4. Щомісячні графіки змінності, складені завідуючими відділеннями на 1 число кожного місяця та затверджені у встановленому порядку, доводяться до відома працівників під розпис за місяць до початку місяця.

2.5. На підставі рішення трудового колективу дозволяється встановлювати тривалість робочої зміни до 24 годин. У кожному конкретному випадку збільшення тривалості робочої зміни до 24 годин має вирішуватись лише за згодою працівника і профспілкового комітету без порушень загальної тривалості робочого часу за обліковий період та при умові забезпечення високої якості лікувальної справи.

2.6. В зв’язку із специфікою медичної діяльності відповідно до ст.51 КзпП України для медичних працівників КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» встановлена скорочена тривалість робочого часу.

 

Консультативно-діагностичний центр

– початок роботи  – 8.00

– обідня перерва – 30 хвилин  (12.00-12.30)

– закінчення роботи  –  19.00

Субота з 09.00 до 14.00

неділя – вихідний

 

 

Консультативно-діагностичний відділ для дітей

– початок роботи  – 8.00

– обідня перерва – 30 хвилин  (12.00-12.30)

– закінчення роботи  –  19.00

Субота з 9.00 до 14.00

вихідні дні – неділя

 

 

Відділення медико-соціальної допомоги дітям та молоді «Клініка, дружня до молоді»

– початок роботи – 8.00

– обідня перерва – 30 хвилин  (12.00-12.30)

– закінчення роботи  – 18.00

Субота з 9.00 до 14.00

вихідні дні – неділя

 

 

Стоматологічна поліклініка

– початок роботи  –  8.00

– обідня перерва – 30 хвилин  (12.00-12.30)

– закінчення роботи  – 19.00

Субота з 9.00 до 14.00

вихідні дні – неділя

 

 

Адміністративно – управлінський персонал та працівники господарської служби

– початок роботи   –   8.00

– закінчення роботи -19.30

– обідня перерва – 30 хвилин  (12.00-12.30)

Субота з 8.00 до 13.00

вихідні дні – неділя

 

Апарат управління

– початок роботи   –   8.00

– обідня перерва – 30 хвилин  (12.00-12.30)

– закінчення роботи -16.30 (на 1,0 ст.); 19.30 (на 1,5 ст.)

Субота з 8.00 до 13.00

– вихідні дні – неділя

 

Аптека

– початок роботи   –   8.00

– обідня перерва – 30 хвилин  (12.00-12.30)

– закінчення роботи -16.30

– вихідні дні – субота, неділя

 

Центральне стерилізаційне відділення

– початок роботи   –   8.00

– обідня перерва – 30 хвилин  (12.00-12.30)

– закінчення роботи -15.30

– вихідні дні – субота, неділя

 

Транспортний відділ працює цілодобово з безперервним режимом.

 

Харчоблок працює по змінному графіку з дотриманням встановленої тривалості робочого часу на місяць з безперервним режимом.

 

 

Цілодобовий стаціонар працює цілодобово з безперервним режимом.

 

Тривалість щоденної роботи працівників стаціонару лікарні, в тому числі час початку і закінчення щоденної роботи, перерви для відпочинку та приймання їжі, визначається графіками змінності, що затверджуються генеральним директором з дотриманням встановленої тривалості робочого часу за місяць.

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників, яким встановлено нормальну тривалість робочого часу 40 годин на тиждень, скорочується на одну годину.

Графіки змінності, які забезпечують безперервну роботу персоналу, передбачають регулярні вихідні для кожного працівника. Перехід з однієї зміни до іншої здійснюється після відпочинку не менше подвійної тривалості зміни.

В графіках повинен обумовлюватись порядок надання вихідних днів.

Для працівників всіх категорій встановлюється, що понаднормові роботи не можуть перевищувати 4 години протягом двох днів підряд та 120 годин на рік (ст. 65 КЗпП України).

Адміністрація затверджує посади працівників з ненормованим робочим днем. Перелік посад і робіт з ненормованим робочим днем додається (додаток № 1).

На безперервних роботах (у відділеннях стаціонару, що надають медичну допомогу у вечірній та нічний час), забороняється залишати зміну до приходу працівника, який змінює. У разі невиходу працівника, що змінює, працівник повинен повідомити про це безпосередньо керівника, який зобов’язаний вжити заходів щодо заміни його іншим працівником.

 

Норми робочого часу для працівників КНП «Коростенська ЦМЛ КМР»

 

40-годин на тиждень:

– для керівників закладів та установ охорони здоров’я, їх заступників, головних бухгалтерів та їх заступників, керівників відділів, служб та інших підрозділів (за винятком лікарів та фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою – керівників структурних підрозділів та закладів охорони здоров’я, у тому числі амбулаторно-поліклінічних), головних фахівців (головних медичних сестер, головних фельдшерів, головних інженерів, головних енергетиків, головних технологів тощо), фахівців, технічних службовців та робітників (за винятком тих, хто працює у шкідливих умовах праці);

– для практичних психологів;

– для молодших медичних сестер, молодших медичних сестер з догляду за хворими, сестер-господарок (за винятком тих, хто працює із шкідливими умовами праці).

 

 

38,5- годин на тиждень:

– для керівників структурних підрозділів (відділень, відділів, лабораторій, кабінетів тощо) з числа лікарів та фахівців з базовою та неповною вищою освітою, керівників закладів охорони здоров’я з числа фахівців з базовою та неповною вищою освітою, лікарів та фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою (середнього медичного персоналу), медичних реєстраторів, дезінфекторів закладів охорони здоров’я (структурних підрозділів) (за винятком тих, хто працює у шкідливих умовах праці):

– амбулаторно-поліклінічних закладів (за винятком лікарів, зайнятих виключно амбулаторним прийомом хворих);

– лікарів УЗД та лікарів-ендоскопістів;

– денних стаціонарів;

– інформаційно-аналітичних відділів

 

36- годин на тиждень:

для лікарів, середнього та молодшого медичного персоналу клініко-діагностичних та бактеріологічних лабораторій, інфекційних, протитуберкульозне диспансерне відділення, наркологічних, психіатричних відділень і кабінетів та дезінфектора (Додаток  № 2).

 

33- годин на тиждень:

– для лікарів амбулаторно-поліклінічних закладів (поліклінік, диспансерів відділень та кабінетів), зайнятих виключно амбулаторним прийомом хворих;

– для лікарів лікарсько-консультаційних комісій (ЛКК);

– для лікарів-стоматологів, лікарів-стоматологів-протезистів, лікарів-стоматологів – ортодонтів, зубних лікарів, зубних техніків

 

30-годин на тиждень:

 • для лікарів, середнього та молодшого медичного медперсоналу рентген-

кабінетів та відділень.

Графіки роботи, що складаються за відповідний період, повинні забезпечити збереження місячної норми часу незалежно від порядку і правил чергування, робочих і вихідних днів, тривалості щоденної роботи, її початку і закінчення.

Для працівників, що працюють за 4 годинним і меншої тривалості робочим днем, надання обідньої перерви не обов’язкове.

Працівникам, де за умовами праці перерву для відпочинку і харчування встановити неможливо, надається можливість приймати їжу протягом робочого часу.(Додаток № 3).

 

6.ЧАС ВІДПОЧИНКУ

 

6.1.Сторони зобов’язуються щороку до 5 січня узгоджувати, затверджувати і доводити до відома під особисту розписку працівників графік щорічних оплачуваних відпусток за встановленою формою.

Графік щорічних відпусток є обов’язковим, як для адміністрації лікарні, так і для працівників. Графік щорічних відпусток знаходиться в відділі кадрів та структурних підрозділах.

6.2.Відповідно до Закону України «Про відпустки», Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» працівникам надаються наступні види відпусток:

– щорічна основна відпустка24 календарних днів

– основна відпустка за роботу в зоні добровільного гарантованого відселення – 13 календарних днів.

– щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці за однією із підстав надається:

1) окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я (додаток № 4).

2) працівникам з ненормованим робочим днем (додаток № 5).

– додаткова відпустка інвалідам, потерпілим від аварії на ЧАЕС – 16 календарних днів;

– додаткова відпустка медичним працівникам відділень екстреної медичної допомоги – за безперервну роботу на посадах понад три роки тривалістю три календарні дні;

– додаткова відпустка в зв’язку із навчанням (ст.13,14,15 Закону України «Про відпустки»)

– соціальна відпустка : відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (ст. 17 Закону України «Про відпустки»); відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (ст.18 Закону України «Про відпустки»); відпустка у зв’язку з усиновленням дитини (ст. 181 Закону України «Про відпустки»); додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи ( ст.19 Закону України «Про відпустки»).

6.3. У зв’язку з виробничою необхідністю, за згодою працівника, частина щорічної основної відпустки може замінюватись грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної і додаткової відпустки не повинна бути менше ніж 24 календарних дні.

6.4. Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь – якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

6.5. За бажанням працівника надаються відпустки без збереження заробітної плати, тривалість яких передбачена ст. 25 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 року.

6.6. Згідно пункту 2 Постанови Верховної Ради України від 15 листопада 1996 року «Про порядок введення в дію Закону України «Про відпустки», зі змінами згідно Закону «Про внесення змін до Закону України «Про відпустки» №2073-ІІІ від 2 листопада 2000 року, зберегти відпустки раніше встановленої загальної тривалості за працівниками, які користувались відпусткою більшої загальної тривалості, ніж визначена відповідно до законів та інших нормативно – правових актів України, на весь час їх роботи на даному підприємстві, установі, організації на посадах, професіях, роботах, що давало їм право на цю відпустку, та за наявності умов, за якими вона надавалась. Витрати пов’язані із збереженням загальної тривалості щорічної відпустки, здійснюються за рахунок коштів, передбачених ч.1 ст.23 Закону України «Про відпустки».

 

7.ОХОРОНА ПРАЦІ.

7.1. З метою створення здорових та безпечних умов праці в КНП «Коростенська ЦМЛ КМР», роботодавець зобов’язується:

7.1.1. Забезпечити виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на виробництві на протязі діючого колективного договору (додаток № 6).

7.1.2. Виконувати заходи щодо підготовки приміщень структурних підрозділів, автотранспорту, до роботи в осінньо – зимовий період. Проводити щорічно техобслуговування автотранспорту. Забезпечити в осінньо – зимовий період стійкий температурний режим у приміщеннях згідно з встановлених норм.

7.1.3.Під час укладання трудового договору проінформувати працівників під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних та шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівників на пільги та компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору. Застрахувати медичних працівників та інших осіб  на випадок  інфікування  вірусом  імунодефіциту людини   під  час  виконання  ними  професійних обов’язків згідно Постанови КМУ № 1642 від 16.10.1998р.

7.1.4. Проводити атестацію робочих місць за умовами праці не рідше одного разу на п’ять років для можливості призначення пенсії за віком на пільгових умовах за списками виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою КМУ від 24.06.2016 року № 461 а також для здійснення пільг і компенсацій, передбачених законодавством.

Перелік робіт і посад зі шкідливими умовами праці при роботі в яких працівник має право на одержання доплат, визначається колективним договором.

7.1.5. Проводити періодично, згідно нормативних актів, експертизу технічного стану обладнання, машин, механізмів, споруд, будівель щодо їх безпечного використання.

7.1.6. забезпечити безкоштовно працівників, які працюють на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, а також на роботах , пов’язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

7.1.7.За рахунок коштів КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» здійснювати проведення попереднього (при прийняті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, згідно Наказу МОЗ № 280 від 23.07.2002р. «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб» та Наказу МОЗ № 246 від 21.05.2007р. «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».

За результатами періодичних медичних оглядів у разі потреби забезпечити проведення відповідних оздоровчих заходів.

Забезпечити за рахунок лікарні позачерговий медичний огляд працівників:

– за заявою працівника або за своєю ініціативою, якщо працівник вважає, що погіршення стану його здоров’я пов’язане з умовами праці.

7.1.8. На час проходження медичного огляду за працівниками зберігається місце роботи (посада) і середній заробіток.

7.1.9. Проводити спільно з профспілкою організацією своєчасне розслідування та вести облік нещасних випадків, профзахворювань і аварій на виробництві. За підсумками розслідування нещасного випадку, професійного захворювання або аварії складати акт за встановленою формою не пізніше трьох робочих днів з моменту початку розслідування.

Якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, що ушкодження здоров’я настало не тільки з вини  роботодавця, а й внаслідок порушення потерпілим нормативних актів з охорони праці, то розмір одноразової допомоги зменшується, але не більше ніж на 50 %. Відсоток зменшення розміру одноразової допомоги (додаток № 7), визначається рішенням комісії з питань охорони праці.

Комісія з питань охорони праці створюється на підставі наказу Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.03.2007р. №55 «Про затвердження Типового положення про комісію з питань охорони праці підприємства» із внесеними змінами, згідно наказу Держгірпромнагляду від 25.09.2007р. №216 та відповідно до п.2.2. Типового положення, має право приймати рішення про відсоток зменшення одноразової допомоги.

За працівниками, які втратили працездатність у зв’язку  з нещасним випадком на виробництві або профзахворюванням, зберігається місце роботи (посада) та середня заробітна плата на весь період до відновлення працездатності. У разі неможливості виконання потерпілим попередньої роботи,  проводиться його навчання і перекваліфікація, а також працевлаштування відповідно до медичних рекомендацій.

7.1.10. Проводити щоквартально за участю представників профспілкового комітету, аналіз причин виникнення нещасних випадків, аварій та профзахворювань на виробництві. Відповідно до висновків розробляти заходи щодо зниження рівня і запобігання травматизму та забезпечувати їх виконання.

7.1.11. Створювати для працівників, які визнані інвалідами, умови праці з урахуванням рекомендацій медико – соціальної експертної комісії та індивідуальних програм реабілітації, вжити додаткових заходів безпеки праці, які відповідають специфічним особливостям цієї категорії працівників.

7.1.12. За рахунок коштів лікарні проводити навчання з питань охорони праці під час прийняття на роботу і в процесі роботи працівників керівного складу, керівників структурних підрозділів, які працюють на ділянках з підвищеною небезпекою. Не допускати до роботи працівників, в тому числі посадових осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

7.1.13. Виділити приміщення для кабінету з охорони праці, обладнати його та організувати роботу, згідно  «Положення про службу охорони праці».

7.2. Роботодавець має право:

7.2.1. В установленому законом порядку притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду до дисциплінарної відповідальності, а також відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.

7.2.2. Проводити за встановленим графіком один раз на 12 місяців навчання та перевірку знань з питань охорони праці працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, або там де є потреба у професійному доборі.

7.2.3. Контролювати стан охорони праці у підрозділах лікарні при проведені оперативного контролю 1 та 2 ступеню за станом охорони праці.

7.3.Працівники зобов’язуються:

7.3.1. дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також і про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь – яких робіт під час перебування на території міської лікарні;

7.3.2. знати і виконувати вимоги нормативно – правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватись засобами колективного і індивідуального захисту;

7.3.3. проходити у встановленому законом порядку попередні та періодичні медичні огляди;

7.3.4. в разі диспансерного спостереження з приводу наявних хронічних захворювань своєчасно з’являтись на огляд до лікаря.

Працівник несе дисциплінарну відповідальність за порушення зазначених вимог.

7.4.Працівник має право:

7.4.1. відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація небезпечна для його життя чи здоров`я. Працівник зобов’язаний негайно повідомити про це безпосереднього керівника або генерального директора. Факт наявності такої ситуації  підтверджується інженером з охорони праці за участю представника профспілкового комітету.

7.4.2. розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо генеральний директор  не виконує законодавство з охорони праці, не дотримується умов колективного договору з цих питань. У цьому разі працівнику виплачується вихідна допомога в розмірі не менше тримісячного заробітку.

7.5.Фінансування охорони праці:

Роботодавець обов’язково здійснює фінансування заходів з охорони праці, виконання комплексних заходів поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, спрямованих на запобігання нещасним випадкам та профзахворюванням, не менше 0,5% від Фонду оплати праці за попередній рік.

7.6.Профспілковий комітет зобов’язується:

7.6.1. Здійснювати громадський нагляд за дотриманням роботодавцем законодавства з охорони праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно – побутових умов, забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального та колективного захисту.

7.6.2. Спільно з роботодавцем проводити навчання з питань охорони праці, в тому числі представників профспілки за кошти лікарні.

7.6.3. приймати участь у:

– розробці і виконанні колективних заходів для забезпечення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

– розслідуванні нещасних випадків та профзахворювань виконання заходів по їх попередженню;

– перевірці знань різних категорій працюючих з питань охорони праці;

– організації і проведенні медичних оглядів працівників лікарні;

– атестації робочих місць, надання пільг та компенсацій за роботу в шкідливих та несприятливих умовах.

7.6.4. В разі загрози життю або здоров’ю працівників вимагати негайно припинення робіт на час, необхідний для усунення виявлених порушень.

7.6.5.Представляти інтереси застрахованих осіб з питань соціального страхування, захисту індивідуальних та колективних прав і інтересів членів профспілки.

 

 1. ОПЛАТА ПРАЦІ

Система та порядок в оплаті праці здійснюється у відповідності до Положення про оплату праці (Додаток №8).

 

9.СОЦІАЛЬНЕ І МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ

 

9.1. Адміністрація зобов’язується організовувати власним коштом проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних медичних оглядів працівників.

9.2.Адміністрація створює всім працівникам необхідні умови для проходження медичних оглядів.

9.3. Адміністрація закладу забезпечує відповідно до санітарно-гігієнічної норм мікроклімат приміщень, світловий і водний режим у лікарні, створює умови для оздоровчо-спортивного дозвілля працюючих.

 

 1. 10. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВИХ ПОТРЕБ ПРАЦІВНИКІВ

 

Сторони зобов’язуються:

10.1.Здійснювати нарахування виплат працівникам зі збереженням середньої заробітної плати і забезпечення допомогою у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю, пологами та похованням здійснювати відповідно до чинного законодавства.

10.2. Двічі на рік аналізувати стан захворюваності співробітників та здійснювати заходи з ліквідації причин захворюваності.

10.3. Здійснювати контроль за роботою комісії з соціального страхування відповідно до Положення про комісію із соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності  в лікарні та за цільовим використанням коштів Фонду соціального страхування.

10.4. Здійснювати контроль за нарахуванням та виплатою працівникам допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю, пологами та похованням.

10.5. Організувати «Новорічні ранки» дітям працівників віком до 12 років, а працівникам лікарні — урочистості з нагоди Нового року, 8 Березня, професійних свят —Дня медичного працівника.

 

Профспілковий комітет зобов’язується:

10.7. Надавати матеріальну допомогу членам профспілкової організації лікарні у випадку їх складного фінансового становища (тяжка хвороба, крадіжка, пожежа) за рішенням профспілкового комітету.

10.8. Забезпечити путівками на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок безоплатно або з частковою компенсацією вартості для членів Профспіки, членів їхніх сім`ї у межах видатків на відповідні заходи.

 

 1. ЖИТЛОВО – ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

 

11.1.Сторони домовилися, що вони спільно будуть вести контрольний облік працівників, які потребують поліпшення житлових умов і діловодство, необхідне для обліку і розподілу житла.

11.2.Профком і адміністрація зобов`язуються дотримуватися встановленого порядку обліку і розподілу житла, забезпечувати гласність у вирішенні цих питань, стежити за станом та черговістю надання житла місцевими органами влади.

11.3.Адміністрації та профкому розподіляти виділене для працівників лікарні житло згідно чинного законодавства.

 1. 12. ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ

 

12.1. Якщо у працівника виникають проблеми, пов’язані з роботою, вони мають вирішуватися таким чином:

 • працівник письмово звертається з проблемою безпосередньо до керівника структурного підрозділу, відділення, кабінету;
 • керівник структурного підрозділу, відділення, кабінету повинен дати письмову відповідь працівнику протягом трьох робочих днів з моменту, коли йому стало відомо про проблему;
 • якщо проблему не вирішено на цьому рівні, працівник письмово звертається до профспілкового комітету лікарні;
 • профспілковий комітет протягом п’яти робочих днів спільно з представником адміністрації, проводять розгляд проблеми і у письмовій формі повідомляють про своє рішення працівника.

12.2. Трудовий спір підлягає розглядові в комісії по трудових спорах, якщо працівник самостійно або з участю профспілкової організації, що представляє його інтереси, не врегулював розбіжності при безпосередніх переговорах з адміністрацією лікарні.

12.3. Комісія по трудових спорах (КТС) є обов’язковим первинним органом по розгляду трудових спорів у лікарні. Вона обирається загальними зборами (конференцією) трудового колективу лікарні, до її складу входять голова комісії, його заступник, секретар та члени комісії.

12.4. Працівник може звернутися до комісії по трудових спорах у тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у спорах про виплату належної йому заробітної плати- без обмеження будь-яким строком.

12.5. Комісія по трудових спорах зобов’язана розглянути трудовий спір у десятиденний строк з дня подання заяви. Спори повинні розглядатися у присутності працівника, який подав заяву, представників адміністрації.

Засідання комісії по трудових спорах вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин обраних до її складу членів.

На засіданні комісії ведеться протокол, який підписується головою або його заступником і секретарем.

Комісія по трудових спорах приймає рішення більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

Копії рішення комісії у триденний строк вручаються працівникові, генеральному директору або уповноваженій особі.

12.6. У разі незгоди з рішенням комісії по трудових спорах працівник чи адміністрація можуть оскаржити її рішення до суду в десятиденний строк з дня вручення їм виписки з протоколу засідання комісії  чи його копії.

12.7. Рішення комісії з трудових спорів є обов’язковим для виконання сторонами спору у триденний термін по закінченні 10 днів, передбачених на його оскарження, за винятком випадків передбачених законом.

12.8. При незадовільному вирішенні спору працівник може:

– звернутися до обласного комітету профспілки працівників охорони здоров’я

– звернутися до суду.

 

 1. 13. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ

 

13.1.Керуючись чинним законодавством і цим договором, профспілковий комітет:

13.1.1. Проводить роботу щодо захисту трудових, економічних, соціальних і професійних прав та інтересів працюючих.

13.1.2.Сприяє дотриманню працівниками трудової дисципліни та сумлінного виконання ними службових обов’язків.

13.1.3. Представляє законні інтереси працівників у Комісії по трудових спорах.

13.1.4.Відстоює задоволення законних вимог працівників, компенсації шкоди, заподіяної їм каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним із виконанням трудових обов’язків.

13.1.5. Вносить пропозиції адміністрації лікарні щодо поліпшення умов праці з метою захисту інтересів усіх працюючих.

13.1.6. Здійснює контроль за виконанням адміністрацією чинного трудового законодавства та Закону «Про охорону праці», вимагає усунення виявлених недоліків.

13.1.7.Дає згоду або відмовляє у наданні згоди на розірвання трудового договору з працівником з ініціативи адміністрації у випадках, передбачених законодавством.

13.1.8. Разом з адміністрацією забезпечує своєчасну підготовку документів, необхідних для призначення пенсій працівникам, які досягли пенсійного віку і мають право на отримання пенсії, в т. ч. на пільгових умовах.

13.1.9.Щоквартально здійснює перевірку виконання адміністрацією закону України «Про відпустки», а також своєчасності виплати відпускних.

13.1.10.Організовує і проводить культурно-масові заходи до визначних дат і свят.

13.1.11.Вирішує питання надання грошового заохочення, грошової винагороди та грошової допомоги членам профспілки.

 

13.2.Адміністрація зобов’язується:

13.2.1. Надати профспілковому комітету для забезпечення його діяльності безкоштовно приміщення з усім необхідним обладнанням (у т. ч. оргтехнікою), зв’язком, опаленням, прибиранням, а також приміщення для проведення профспілкових зборів, культурно-масових заходів.

13.2.2. Створювати умови для виконання профспілкових обов’язків працівникам, обраним до складу профспілкового комітету, а також профспілковим активістам, що входять до складу постійних комісій профкому.

13.2.3. Звільняти голову профспілкового комітету лікарні за ініціативою адміністрації лише за наявності попередньої згоди вищого за рівнем органу профспілки.

13.2.4.Звільняти з ініціативи роботодавця членів нинішнього складу профкому лише за згодою профкому.

13.2.5. Не допускати звільнення з ініціативи роботодавця членів минулого складу профкому протягом року після закінчення терміну, на який вони обиралися, крім випадків визначених законом.

13.2.6. Не допускати застосування дисциплінарних стягнень до працівників, обраних до складу профкому або вищих органів профспілки, без погодження з цими органами.

13.2.7.Гарантувати членам профспілкового комітету, не звільненим від основної роботи надання щотижня 2 вільних годин робочого часу для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов’язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів, із збереженням за ними заробітної плати на цей час.

13.2.8.На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів лікарні, надається додаткова відпустка тривалістю 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок роботодавця.

13.2.9. У разі виділення додаткових бюджетних асигнувань відраховувати профспілковому комітету кошти у сумі не менше ніж 0,3% фонду оплати праці лікарні на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу. Профспілковий комітет зобов’язується звітувати адміністрації та трудовому колективу про їх використання відповідно до статей кошторису лікарні.

13.2.10. У разі затримки виплати заробітної плати надавати дозвіл профспілковому комітету на отримання в банківських установах інформації про наявність коштів на рахунках лікарні.

13.2.11. Надавати профспілковому комітету лікарні за їх запитом у тижневий термін усю необхідну інформацію з питань, що є предметом цього Договору.

 1. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН

ТА ДОПОВНЕНЬ ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ.

КОНТРОЛЬ ЗА  ЙОГО ВИКОНАННЯМ

 

14.1. Проект колективного договору формується за півтора місяця до закінчення строку дії попереднього договору спільною комісією, що утворюється з представників профспілкової організації та адміністрації лікарні та затверджується наказом генерального директора.

14.2. Працівники протягом місяця подають у письмовій формі свої пропозиції до комісії з підготовки проекту колективного договору.

14.3. Пропозиції обговорюються на засіданні спільної комісії і у разі досягнення згоди включаються до проекту колективного договору.

14.4. Розбіжності, що виникаютьпід час розгляду проекту колективного договору вирішуються шляхом досягнення сторонами консенсусу, враховуючи реальні можливості вирішення проблем, взаємоповаги і незалежності членів робочої групи. При недосягненні порозуміння сторони виносять їх на розгляд зборів (конференції) трудового колективу лікарні.

14.5. Напрацьований комісією проект колдоговору протягом 15 днів розміщується на дошці інформації та доводиться до відома працівників структурних підрозділів лікарні, які мають право подавати до комісії свої зауваження до проекту колдоговору.

14.6. Проект Договору виноситься на розгляд зборів (конференції) трудового колективу лікарні.

14.7. На засіданні зборів (конференції) трудового колективу затверджується остаточна редакція колективного договору, який підписується сторонами (генеральним директором та головою профспілкового комітету).

14.8. Протягом 5 днів після підписання колективного договору, уповноважена від адміністрації особа:

 • тиражує текст Договору;
 • подає договір на реєстрацію до місцевого органу держаної виконавчої влади.

14.9. Протягом строку дії Договору кожна із сторін може виступити ініціатором внесення змін, доповнень до окремих його статей, положень.

14.10. Пропозиції про зміни подаються письмово на ім’я генерального директора лікарні та голови профспілкового комітету, які повинні у 15-денний строк зібрати комісію і узгодити пропозицію, що надійшла, після чого винести її на обговорення спільного засідання профспілкового комітету і адміністрації з наступним затвердженням її на зборах (конференції) трудового колективу, про що приймається відповідне рішення.

14.11. Умови прийнятого колективного договору виконуються сторонами відповідно до їх повноважень у строки, визначені у ньому.

 

Адміністрація разом із профспілковим комітетом зобов’язуються:

 

14.14. Здійснювати оперативний контроль за виконанням положень Договору.

14.15. У разі невиконання чи несвоєчасного виконання зобов’язань по колдоговору аналізувати  причини та здійснювати заходи щодо забезпечення їх реалізації.

14.16. Звітувати про хід виконання колдоговору двічі на рік:

 • за І півріччя   –   на      розширеному     засіданні      адміністрації    та профспілкового комітету у липні;
 • за рік – на конференціях або зборах трудового колективу у першому кварталі наступного за звітним роком.

14.17. Осіб, винних у ненаданні інформації, необхідної для ведення переговорів і здійснення контролю за виконанням положень колективного договору, притягати до відповідальності у відповідності до чинного законодавства.

14.18. Особи, які представляють сторони колективного договору і з вини яких порушено чи не виконано зобов’язання, несуть відповідальність, установлену чинним законодавством: дисциплінарну, адміністративну, кримінальну.

 

 1. 15. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

15.1. Договір уклали державною мовою і підписали у 3-х примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються по одному в:

 • адміністрації лікарні;
 • профспілковому комітеті;
 • Управлінні праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради.

15.2. Договір набирає чинності з _____________ 2019 року і діє до ___________ 2023 року, крім підпункту 8.4.1 пункту 8.4. Положення про оплату праці, який набирає чинності з 01.01.2020р.

Після закінчення строку дії колективного договору, він продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий.

15.3. Якщо Лікарня реорганізувалась, Колективний договір діє до моменту укладення нового договору. Допоки новий договір не уклали, правонаступник зобов’язаний виконувати цей Колективний договір. Зміна керівництва, складу, структури, найменування Сторін не передбачає зупинення дії або втрати чинності цього Договору.

15.4. Жодна зі Сторін протягом терміну дії Колективного договору не може в односторонньому порядку змінювати норми, положення, зобов’язання за цим Колективним договором або припиняти їх виконувати.

15.5. Договір ухвалено конференцією трудового колективу лікарні.

Протокол  №  ___  від ___________ 2019р.

 

 

 

Від адміністрації:                                                  Від трудового колективу:

Генеральний директор                                          Голова профспілкового комітету

КНП «Коростенська центральна                          КНП «Коростенська центральна

міська лікарня Коростенської                              міська лікарня Коростенської

міської ради»                                                        міської ради»

 

 

_____________ М.М.Ходаківський                     _____________ М.О.Борисевич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

до колективного договору

на 2019-2023 рр.

 

П Е Р Е Л І К

професій  і посад працівників з ненормованим робочим днем

 

Найменування професій і посад
Генеральний директор
Заступник генерального директора з адміністративно-господарських питань
Медичний директор з надання медичної допомоги дорослому населенню
Медичний директор з надання медичної допомоги матері та дитині
Медичний директор з організації та управління якістю медичної допомоги
Головна сестра медична
Фармацевт
Начальник відділу кадрів
Старший інспектор з кадрів
Інспектор з кадрів
Завідувач господарством
Агент з постачання
Інженер з охорони праці
Інженер з організації експлуатації та ремонту
Інженер – енергетик
Інженер з метрології
Завідувач центральним складом
Головний бухгалтер
Заступник головного бухгалтера
Провідний бухгалтер
Бухгалтер
Начальник – планово економічного відділу
Провідний економіст
Економіст
Начальник відділу з організації та проведення тендерних закупівель
Секретар – друкарка
Юрисконсульт 1 категорії
Діловод
Механік
Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів
Оператор комп’ютерного набору
Шеф – кухар
Водій автотранспортних засобів
Фахівець з питань цивільного захисту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

до колективного договору

на 2019-2023 рр.

 

Перелік

професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня

 

Відділення Найменування професій, посад Тривалість робочого тижня
Клініко-діагностична лабораторія Лікарі: завідувач, лікар-лаборант,

лікар-бактеріолог

Середній медичний персонал: фельдшер-лаборант

Молодший медичний персонал

Інший персонал: біолог, бактеріолог

36
Інфекційні відділення та кабінет Лікарі: завідувач, лікар-інфекціоніст, лікар-інфекціоніст дитячий

Середній медичний персонал: сестри медичні

Молодший медичний персонал

Інший персонал: сестра-господиня

36
Протитуберкульозне диспансерне відділення Лікарі: завідувач, лікар-фтизіатр, лікар-фтизіатр дитячий

Середній медичний персонал: сестра медична дільнична, фельдшер-лаборант, сестра медична процедурна

Молодший медичний персонал

36
Наркологічне відділення та кабінет Лікарі: завідувач, лікар-нарколог

Середній медичний персонал: сестри медичні

Молодший медичний персонал

Інший персонал: сестра-господиня

36
Психіатричний кабінет Лікарі: лікар-психіатр, лікар-психіатр дитячий

Середній медичний персонал: сестри медичні

Молодший медичний персонал

36
Господарська служба Дезінфектор 36
Рентгенологічне відділення Лікарі, лаборанти 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3

до колективного договору

на 2019-2023 рр.

 

Перелік посад працівників,

яким надається можливість приймати їжу протягом робочого часу

 

№ п/п Назва відділення Найменування посади Термін приймання їжі Місце прийому їжі
1 Відділення:

терапевтичне,

кардіологічне,

наркологічне,

хірургічне,

травматологічне,

урологічне,

неврологічне,

ЛОР-офтальмологічне,

педіатричне.

Інфекційне відділення для дорослих,

інфекційне

відділення для дітей;

відділення екстреної

медичної допомоги,

відділення анестезіології та інтенсивної терапії, Акушерсько-гінекологічне відділення

Завідувач відділення, лікар 10-15 хв. Ординаторська
Старша сестра медична 10-15 хв. Кабінет старшої сестри медичної
сестра медична, сестра медична операційна,

сестра – господиня, молодша медична сестра (санітарка-буфетниця), молодша медична сестра (санітарка), молодша медична сестра (санітарка операційна)

10-15 хв. Кімната для персоналу
2 Рентгенологічне відділення Завідувач відділення, лікар 10-15хв. Кабінет лікаря
Рентгенолаборант, молодша медична сестра (санітарка) 10-15 хв. Кімната для персоналу
3 Клініко-діагностична

лабораторія

Завідувач лабораторії, біолог, бактеріолог, лікар-бактеріолог 10-15 хв. Кабінет лікаря
Старший фельдшер-лаборант, фельдшер-лаборант, молодша медична сестра (санітарка) 10-15 хв. Кімната для персоналу
4 Фізіотерапевтичне відділення Завідувач відділення, лікар 10-15 хв. Кабінет лікаря
Старша сестра медична, сестра медична з фізіотерапії, сестра медична з масажу, сестра медична з лікувальної фізкультури 10-15 хв. Кімната для персоналу

 

 

 

Додаток № 4

до колективного договору

на 2019-2023 рр.

 

Перелік

професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних  умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці

( додаток 2 до постанови КМУ від 17.11.1997 року № 1290)

 

 

 

п.п.

Найменування виробництв,

цехів та професій

 
Тривалість відпустки
1 Середній   та   молодший   медичний   персонал рентгенівських,  флюорографічних кабінетів  та  установок, зайнятий виконанням     робіт     з рентгенодіагностики,  флюорографії, на рентгенотерапевтичній установці  з  візуальним  контролем  

11

2 Дезінфектор 7
3 ІНФЕКЦІЙНІ ТА ТУБЕРКУЛЬОЗНІ (ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНІ) ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ВІДДІЛЕННЯ, КАБІНЕТИ;
Працівники, які безпосередньо зайняті обслуговуванням хворих в установах та підрозділах(лікарі, сестри медичні, молодший та обслуговуючий  персонал ,сестра-господиня).
 

 

 

7

4  ПСИХІАТРИЧНІ НАРКОЛОГІЧНІ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАКЛАДИ ТА УСТАНОВИ,ВІДДІЛЕННЯ, ПАЛАТИ ТА КАБІНЕТИ. Працівники, які безпосередньо зайняті   обслуговуванням хворих в установах та підрозділах,молодші спеціалісти з медичною освітою (крім лаборанта)
Молодші медичні сестри з  догляду  за  хворими,   молодші   медичні   сестри   та   обслуговуючий персонал
Сестра -господиня
 

 

 

 

25

5 СТОМАТОЛОГІЧНА поліклініка
Ливарник та полірувальник
4
6 ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНІ КАБІНЕТИ (ВІДДІЛЕННЯ) Лікар, молодші спеціалісти з медичною освітою  та молодші медичні сестри з догляду за хворими, молодші медичні сестри, безпосередньо зайняті  на роботах з медичними   генераторами УВЧ потужністю 200 Вт та більше  

11

7 ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ТА УСТАНОВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Акушерка,  яка  працює у стаціонарі пологового відділення   (палати)
 

 

7

8 Лікар-анестезіолог-реаніматолог, сестра-анестезист медична,  а  також  лікар та молодші спеціалісти з медичною освітою   (крім  лікаря-лаборанта   та   лаборанта)  відділення (груп) анестезіології-реанімації та палат  для  реанімації та інтенсивної терапії  

 

 

11

9 Лікар  –  терапевт,   лікар-педіатр, лікар-онколог, лікар-невропатолог; лікар-акушер-гінеколог,   який працює у стаціонарі;  лікар,  лікар   –   завідувач відділення  (відділу,  лабораторії,  кабінету,  

 

 

7

10 Лікар, який   працює в   закладах і   установах охорони    здоров’я 7
11 Молодші спеціалісти з медичною освітою закладів та  установ  охорони  здоров’я,      Молодші медичні сестри з догляду за хворими, молодші медичні сестри закладів  і установ охорони   здоров’я 7
12 Кухар, який працює біля плити 4
13 Монтажник внутрішніх санітарно-технічних робіт 4
14 Газозварювальник 4
15 Головна сестра медична 4
16 Фармацевт 4
17 Начальник відділу кадрів 4
18 Старший інспектор з кадрів 4
19 Інспектор з кадрів 4
20 Інженер з охорони праці 4
21 Інженер з організації експлуатації та ремонту 4
22 Інженер – енергетик 4
23 Інженер з метрології 4
24 Головний бухгалтер 4
25 Заступник головного бухгалтера 4
26 Провідний бухгалтер 4
27 Бухгалтер 4
28 Начальник відділу з організації та проведення

тендерних закупівель

4
29 Начальник – планово економічного відділу 4
30 Провідний економіст 4
31 Економіст 4
32 Секретар – друкарка 4
33 Юрисконсульт 1 категорії 4
34 Діловод 4
35 Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів 4
36 Оператор комп’ютерного набору 4
37 Фахівець з питань цивільного захисту 4
38 Завідувач інформаційно-аналітичним відділом 4
39 Статистик медичний 4
40 Інженер -електронік 4
41 Реєстратор медичний 4

 

 

Додаток № 5

до колективного договору

на 2019-2023 рр.

 

 

П Е Р Е Л І К

професій  і посад працівників з ненормованим робочим днем

робота на яких дає право на щорічну додаткову відпустку

за особливий характер праці

 

Найменування

професій і посад

Тривалість

додаткової відпустки

Генеральний директор 7
Заступник генерального директора з адміністративно-господарських питань 7
Медичний директор з надання медичної допомоги дорослому населенню 7
Медичний директор з надання медичної допомоги матері та дитині 7
Медичний директор з організації та управління якістю медичної допомоги 7
Головна сестра медична 7
Фармацевт 7
Начальник відділу кадрів 7
Старший інспектор з кадрів 7
Інспектор з кадрів 7
Завідувач господарством 7
Агент з постачання 7
Інженер з охорони праці 7
Інженер з організації експлуатації та ремонту 7
Інженер – енергетик 7
Інженер з метрології 7
Завідувач центральним складом 7
Головний бухгалтер 7
Заступник головного бухгалтера 7
Провідний бухгалтер 7
Бухгалтер 7
Начальник – планово економічного відділу 7
Провідний економіст 7
Економіст 7
Начальник відділу з організації та проведення тендерних закупівель 7
Секретар – друкарка 7
Юрисконсульт 1 категорії 7
Діловод 7
Механік 7
Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів 7
Оператор комп’ютерного набору 7
Шеф – кухар 7
Водій автотранспортних засобів 7
Фахівець з питань цивільного захисту 7

 

 

Додаток №6

до колективного договору

на 2019-2023 рр.

 

П Л А Н

комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на виробництві

на 2019-2023 роки

 

 

Найменування заходів Строк

виконання

Відповідальний за виконання Відмітка про

виконання

1. Створення безпечних та нешкідливих умов праці на кожному робочому місці. Постійно Завідуючі структурними підрозділами.  
2. Забезпечення усіх працюючих необхідними засобами індивідуального та колективного захисту. Постійно Адміністрація

 

 
3. Надання звітів :

– за 1 квартал; 6 міс.; 9 міс.

–  за рік (7 ТНВ;)

до 5 числа

за звітний період

до 10.01 наступного року

Інженер з ОП  
4. Своєчасне проведення медичних оглядів працівників закладу Щороку Адміністрація  
5. Проведення навчання та перевірки знань з питань ОП працівників з підвищеною небезпекою праці. 1 квартал Комісія по перевірці знань з охорони праці  
6. Проведення атестації робочих місць за умовами  праці. 1 раз на 5 років Комісія по проведенню атестації робочих місць  
7. Проведення вимірювань опору заземлюючих пристроїв електроустановок; опору ізоляції електрообладнання та електропроводок; опору петлі “фаза-нуль”. 4 квартал Інженер з ОП,

відповід. за елентрогоспод-о

 
8. Проведення оперативного контролю за станом охорони праці в підрозділах і службах закладу. Один раз в 10 днів Керівники структурних підрозділів  
9. Розглядати питання щодо поступового виведення з експлуатації та ремонту виробничих будівель, машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, які не відповідають вимогам нормативних актів про охорону праці. По мірі вводу Керівники структурних підрозділів  
10. Під час підготовки бюджету щорічно передбачати видатки на фінансування питань охорони праці і попередження виробничого травматизму. 4 квартал Економіст  
11. Придбання нормативної документації та періодичних видань з питань охорони праці. Постійно Адміністрація  
12. Приймати участь у семінарах по ОП Постійно Інженер з ОП  

 

Додаток № 7

до колективного договору

на 2019-2023 рр.

 

 

Порядок

зменшення розміру одноразової допомоги, яка надається потерпілому

від нещасного випадку на виробництві, якщо нещасний випадок

трапився внаслідок невиконання потерпілим вимог

нормативних актів про охорону праці

 

Вид здійсненого потерпілим порушення,

 що став причиною нещасного випадку   

Розмір зменшення

допомоги(%)(умовно)

Виконання роботи в нетверезому стані, якщо цей стан було визнано причиною нещасного випадку. До 50
Порушення трудової і виробничої дисципліни у тому числі: невиконання посадових обов’язків; невиконання інструкцій з охорони праці. До 50
 Порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів;

порушення технологічного процесу;

порушення правил дорожнього руху.

До 50
Виконання робіт з відключеними, несправними засобами колективного захисту, системами сигналізації, вентиляції, освітлення. До 40
Незастосування засобів індивідуального та колективного захисту. До 40

 

 

Додаток  № 8

до колективного договору

на 2019-2023 рр.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про оплату праці

 

 1. Загальні положення та визначення
 2. Метою цього Положення є забезпечення мотивації персоналу на ефективну працю, спрямовану на задоволення потреб працівників комунального некомерційного підприємства.
 3. Основними законодавчими документами формування «Положення про оплату праці» є:

– Кодекс законів про працю України;

– Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. №108/95-ВР;

– Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. №2694-XII;

– Спільний наказ Міністерства праці та соціальної політики та МОЗ України від 05.10.2005 р. №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення»;

– Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Мінстату №5 від 13.01.2004р. зі змінами та доповненнями.

 1. Цим Положенням визначаються структура заробітної плати, склад і джерела витрат на оплату праці.

Визначення:

 1. Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівнику за виконану ним роботу.
 2. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати – до них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами та положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства України або які провадяться понад установлені норми.

ІІ. Джерела коштів на оплату праці

Джерелом фінансування на оплату праці є:

– медична субвенція;

– кошти, отримані від Національної служби здоров’я України (при укладенні договору з нею);

– дотація з місцевих бюджетів на стимулювання оплати праці.

– інше, не заборонено законодавством України.

 

ІІІ. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ РОБОТОДАВЦЯ

 1. Формувати оплату праці на підставі законів та інших нормативно-правових актів України, Генеральної, Галузевої і територіальної угод, цього Колективного договору.
 2. 2. Встановлювати працівникам підприємства розміри посадових окладів, їх підвищення, доплат, надбавок, матеріальної допомоги, допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань на рівні не нижчому, ніж визначені:

а) Єдиною тарифною сіткою;

б) спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики та МОЗ України від 05.10.2005 р. №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (далі – наказ Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 р. №308/519);

в) постановами Кабінету Міністрів України:

– від 30.08.2002 р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»;

– від 29.12.2009 р. №1418 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я»;

– від 16.02.2011р. №123 «Про деякі заходи щодо підвищення престижності праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз»;

– від 20.03.2013р. №174 «Деякі питання оплати праці працівників протитуберкульозних закладів»;

– від 27.03.2013р. №199 «Деякі питання оплати праці медичних працівників системи екстреної медичної допомоги»;

– від 11.05.2011р. №524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», а також іншими актами законодавства.

Зміни розмірів посадових окладів, підвищень, доплат та надбавок, що визначають заробітну плату працівників, проводяться з моменту (з дня):

призначення на посаду фахівця відповідної кваліфікації;

присвоєння кваліфікаційної категорії, розряду, почесного звання, наукового ступеня;

зміни розміру окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду.

Днем присвоєння (присудження) є:

– почесних звань – дата Указу Президента України;

– кваліфікаційної категорії – дата наказу відповідного органу (закладу, установи) про затвердження рішення атестаційної комісії;

– кваліфікаційного розряду – дата наказу по закладу, установі.

– наукового ступеня – дата винесення Вищою атестаційною комісією рішення про видачу диплома.

При встановленні факту неправильної оплати праці керівник закладу, установи зобов’язаний вжити заходів щодо негайного виправлення помилок та виплати працівникові належної йому суми за весь час неправильної оплати, а також притягнути до відповідальності осіб, безпосередньо винних у цьому.

 1. Заробітну плату виплачувати:

– аванс до 22 числа кожного місяця;

– за другу частину місяця до 07 числа кожного місяця.

Терміни виплати заробітної плати можуть змінюватися в залежності від рішень місцевої влади, але проміжок часу між виплатами за першу і другу половини місяця не можуть перевищувати 16 календарних днів.

В день остаточної виплати заробітної плати працівникам видаються розрахункові листи про загальну суму нарахованої заробітної плати та розміри й підстави відрахувань.

 1. 4. У разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем виплачувати її напередодні.
 2. 5. Виплачувати заробітну плату за весь час щорічної відпустки не пізніше ніж за три робочих дні до її початку.

У випадку підвищення посадових окладів застосовувати коригуючі коефіцієнти для розрахунку заробітної плати за період щорічних відпусток.

 1. 6. При переведені працівника на іншу роботу з меншим посадовим окладом, проводити оплату праці згідно трудового законодавства.
 2. 7. Оплачувати роботу в святкові та неробочі дні понад місячну норму робочого часу у розмірі подвійної годинної або денної ставки понад оклад.
 3. 8. Оплачувати роботу у надурочний час згідно статті 106 КЗпП у подвійному розмірі годинної ставки за виробничою необхідністю та згідно наказу генерального директора розмір якої визначається виходячи з норми робочого часу та встановленого посадового окладу. При цьому компенсацію за надурочну роботу шляхом відгулу не допускати.
 4. 9. Забезпечити проведення індексації заробітної плати працівникам Закладу згідно Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003р. № 1078, а також інших актів законодавства.
 5. 10. Виплачувати в разі порушення строків виплати заробітної плати працівникам компенсацію втрати частини заробітної плати у зв’язку з інфляцією, яку розраховувати відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари та послуги у порядку, встановленому чинним законодавством (ст. 34 Закону України «Про оплату праці» та ст. 3 Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати»).
 6. 11. Зберігати середній заробіток за основним місцем роботи за медичними працівниками, які направляються до закладів післядипломної освіти для підвищення кваліфікації, підготовки і перепідготовки як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом (стаття 122, 207 КЗпП України, постанови КМ України від 28 червня 1997 р. № 695 «Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва» та від 11 травня 2011 р. № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»).
 7. 12. Забезпечити надання інших передбачених чинним законодавством гарантій і компенсацій у зв’язку з направленням працівників у службові відрядження.
 8. 13. Затверджувати в штатному розписі найменування посад працівників у відповідності з чинною редакцією Класифікатора професій, своєчасно вносити, за необхідності, відповідні зміни до Колективного договору та додатків до нього.

У разі несвоєчасного приведення найменувань професій (посад) у Колективному договорі у відповідність до вимог чинного законодавства, працівники продовжують користуватися пільгами та гарантіями, встановленими для відповідних професій (посад).

 1. 14. Застосовувати до працівників передбачені цим Колективним договором заходи матеріального та морального стимулювання за якісне та своєчасне виконання виробничих завдань та норм праці, раціональне використання обладнання та технічних засобів тощо відповідно до Положення про преміювання працівників в КНП «Коростенська ЦМЛ КМР».

 

 1. IV. Порядок оплати праці працівників підприємства
 2. В лікарні застосовується тарифна схема посадових окладів з дотриманням норм, передбачених Законодавством.
 3. Оплата праці здійснюється у вигляді нарахування й виплати працівникам заробітної плати та інших додаткових виплат, передбачених чинним законодавством України, Колективним договором і цим Положенням.
 4. Розмір заробітної плати працівника підприємства залежить від кваліфікації, складності та умов виконуваної роботи професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та результатів діяльності підприємства за звітний період (місяць) і максимальним розміром не обмежуються.
 5. Заробітна плата встановлюється з такого розрахунку, що вона не може бути нижче за встановлений державою мінімальний розмір (ч.1 ст.95 КЗпП України) при виконаній працівником місячній, погодинній нормі праці (виконаному обсязі робіт).
 6. В разі підвищення законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати адміністрація підприємства повинна відновити міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення розмірів тарифних ставок (посадових окладів).
 7. Заробітна плата працівників підприємства складається з посадового окладу й інших заохочувальних та компенсаційних виплат.
 8. Посадовий оклад відповідно до схем тарифних назв сітки встановлюється працівникам підприємства згідно затвердженого штатного розкладу та тарифікаційних списків.

7.1. Посадовий оклад розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Професіоналам з повною вищою немедичною освітою (психологи, біологи, бактеріологи та інші), посади яких уведені замість посад лікарів, посадові оклади встановлюються за тарифними розрядами, передбаченими для лікарів інших спеціальностей відповідних кваліфікаційних категорій.

 1. До посадового окладу здійснюється підвищення, доплати та надбавки (наказ Міністерства праці та соціальної політики та МОЗ України від 05.10.2005 р. №308/519):

8.1. Підвищення посадового окладу:

8.1.1. За наявність кваліфікаційної категорії:

Керівникам та їх заступникам (лікарям, провізорам) – за спеціальностями “організація і управління охороною здоров’я” та “організація та управління фармацією”, які мають:

– за вищу кваліфікаційну категорію – на 44,9 % тарифної ставки працівника I тарифного розряду;

– за першу кваліфікаційну категорію – на 31,9 % тарифної ставки працівника I тарифного розряду;

– за другу кваліфікаційну категорію – на 24,1 % тарифної ставки працівника I тарифного розряду;

Керівникам із числа фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та головним медичним сестрам, які мають:

– за вищу кваліфікаційну категорію – на 28,3 % тарифної ставки працівника I тарифного розряду;

– за першу кваліфікаційну категорію – на 18,4 % тарифної ставки працівника I тарифного розряду;

–  за другу кваліфікаційну категорію – на 8,7 % тарифної ставки працівника I тарифного розряду.

8.1.2. За завідування керівників структурних підрозділів (відділень, кабінетів, лабораторій, відділів тощо) – лікарів у таких розмірах:

– на 10 % – при кількості посад лікарів, посад професіоналів з повною вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності, у підрозділі згідно зі штатним розписом до 3 одиниць включно (з урахуванням посад керівників цих структурних підрозділів і без урахування посад лікарів-інтернів);

– на 20 % – при кількості посад лікарів, посад професіоналів з повною вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності, у підрозділі згідно зі штатним розписом понад 3 до 6 одиниць включно (з урахуванням посад керівників цих структурних підрозділів і без урахування посад лікарів-інтернів);

– на 25 % – при кількості посад лікарів, посад професіоналів з повною вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності, у підрозділі згідно зі штатним розписом понад 6 одиниць (з урахуванням посад керівників цих структурних підрозділів і без урахування посад лікарів-інтернів).

8.1.3. За старшинство старшим сестрам медичним, фельдшерам, акушеркам, технікам зубним та іншим фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою посадові оклади визначаються, виходячи з тарифних розрядів посад фахівців відповідної кваліфікації, з урахуванням підвищення на 10 %.

8.1.4. За керування санітарним транспортом водіям санітарних автомобілів місячні тарифні ставки підвищуються на 20 %.

8.1.5. За оперативне втручання підвищуються посадові оклади лікарів-хірургів усіх найменувань, лікарів-анестезіологів та лікарів – ендоскопістів, у тому числі керівників структурних підрозділів – лікарів цих спеціальностей, підвищуються за здійснення оперативних втручань у залежності від обсягу, складності й характеру їх праці при роботі:

– в амбулаторно-поліклінічному закладі (відділенні) – до 15 % посадового окладу;

– в денному стаціонарі хірургічного профілю – до 25 %;

– в стаціонарі – до 40 %.

Нарахування доплат  здійснювати на підставі детального аналізу кількості проведених хірургічних втручань в розрізі та поіменно.

8.1.6. За дипломом з відзнакою лікарям усіх спеціальностей та провізорам (крім лікарів-інтернів та провізорів-інтернів), які отримали диплом з відзнакою після закінчення вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів, посадовий оклад, що визначений за тарифними розрядами, підвищується протягом 5 років на 5 %.

8.1.7. У зв’язку зі  шкідливими і важкими умовами праці (Додаток 1);

8.1.8. Інші підвищення – керівнику закладу, його заступникам, крім заступника з поліклінічної роботи, головному бухгалтеру та його заступникам, начальнику планово-економічного відділу лікарні зі стаціонарами за наявності поліклінік (поліклінічних відділень) посадові оклади підвищуються на 15 %.

 

 8.2. Доплати посадового окладу:

8.2.1. За науковий ступінь (п.3.3. наказу Міністерства праці та соціальної політики та МОЗ України від 05.10.2005 р. №308/519 )

8.2.2. За шкідливі умови робітникам за роботи біля гарячих плит, електрожарових шаф, кондитерських і паромасляних печей та інших апаратів для смаження і випікання (кухарям) доплата в розмірі до 12 % тарифної ставки (Додаток 2).

8.2.3. Шеф-кухарю, який не звільнений від основної роботи, здійснюється доплата в розмірі 20 % посадового окладу.

8.2.4.  Доплата за роботу в нічний час (Додаток 3).

8.2.5. Доплата за роботу в святковий чи неробочий день – у розмірі подвійної годинної або денної ставки понад оклад (статті 106107 КЗпП України).

8.2.6. Доплата за суміщення професій (посад)

Професіоналам, фахівцям, технічним службовцям та робітникам, які виконують у тому ж самому закладі, установі поряд зі своєю основною роботою додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за суміщення професії (посади) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника в розмірі до 50 відсотків посадового окладу за основною посадою.

Конкретний розмір цих доплат установлюється керівником закладу, установи залежно від кваліфікації працівника, складності та обсягу виконуваних робіт.

8.2.7. Доплати за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт провадяться у розмірі до 50 відсотків посадового окладу працівника. Зазначені доплати встановлюються працівникам за умови виконання ними роботи меншою чисельністю працівників, ніж за встановленими нормами (нормативами).

8.2.8. Керівникам закладів охорони здоров’я – лікарям та їх заступникам – лікарям дозволяється вести в закладах, установах, у штаті яких вони є, роботу за спеціальністю у межах робочого часу за основною посадою з виплатою їм до 25 відсотків посадового окладу лікаря відповідної спеціальності.

Зазначена робота керівників закладів охорони здоров’я – лікарів та їх заступників – лікарів повинна відображатись у відповідних медичних документах.

8.2.9. Керівники закладів за погодженням з профспілковими комітетами можуть установлювати ненормований робочий день для водіїв легкових та санітарних автомобілів, автомобілів швидкої медичної допомоги з доплатою 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час. Водіям автомобілів з ненормованим робочим днем доплата за роботу в нічний час проводиться на загальних підставах.

 

 8.3.Надбавки посадового окладу:

8.3.1. За почесне звання (п.4.2. наказу Міністерства праці та соціальної політики та МОЗ України від 05.10.2005 р. №308/519).

8.3.2. За тривалість безперервної роботи медичному персоналу протитуберкульозного диспансерного відділення та кабінету лабораторної діагностики туберкульозу надбавка у розмірі до 40 % посадового окладу залежно від стажу роботи на відповідній посаді .

8.3.3. За класність водіям автотранспортних засобів установлюється щомісячна надбавка до тарифної ставки в розмірах:

 • водіям II класу – 10 %,
 • водіям I класу – 25 %.

Надбавка нараховується за фактично відпрацьований водієм час.

8.3.4. За вислугу років надбавка установлюється медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних  закладів охорони здоров’я залежно від стажу роботи в такому розмірі:

 

Стаж роботи Розмір щомісячної надбавки до посадового окладу, відсотків
Понад 3 роки 10
Понад 10 років 20
Понад 20 років 30

 

8.3.5.Працівникам можуть установлюватись надбавки в розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

– за високі досягнення у праці;

– за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

– за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки зменшуються або скасовуються.

Працівникам закладу, установи надбавки установлюються керівником, а керівнику – органом вищого рівня, у межах фонду оплати праці.

 

8.4.Інші види оплати праці

8.4.1. Доплата за чергування вдома.

Лікарі та фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою закладів охорони здоров’я, які зайняті наданням медичної допомоги населенню, у т.ч. екстреної, можуть залучатися до чергування вдома.

Чергування вдома в денний та нічний час ураховується як півгодини за кожну годину чергування та оплачується, виходячи з посадового окладу, визначеного за пунктам 2.1-2.2, з урахуванням підвищення за кваліфікаційну категорію.

Чергування вдома надається лікарям (перелік посад – Додаток 4) та чотирьох посад фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою (лаборант, рентгенолаборант, сестра медична операційна, сестра медична – анестезист) з урахуванням укомплектованості штатів, виробничої необхідності, кількості викликів і експертної їх оцінки.

Чергування здійснюються як у межах місячної норми робочого часу відповідних працівників за обліковий період, так і за її межами.

8.4.2. Доплата за роботу за чергування в стаціонарі.

Чергування у стаціонарах здійснюються за рахунок місячної та понадмісячної норми робочого часу працівника.

Чергування в межах місячної норми робочого часу здійснюються штатними медичними працівниками за рахунок зменшення тривалості змін протягом місяця.

Якщо чергування здійснювалось у робочі дні згідно з графіком роботи в межах місячної норми робочого часу, то додаткова оплата (понад посадовий оклад) не проводиться.

Лікарі та фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою можуть залучатися за їх згодою до чергувань понад місячну норму робочого часу без займання штатних посад з оплатою з фонду оплати праці.

У цьому разі оплата роботи, яка виконується у робочі дні тижня, проводиться понад оклад, а у вихідний день за графіком, святковий чи неробочий день – у розмірі подвійної годинної або денної ставки понад оклад (статті 106107 КЗпП України).

8.4.3. Оплата праці за трудовими угодами.

8.4.4. Оплата праці залучених лікарів-консультантів.

 1. Виплата матеріальної допомоги здійснюється згідно положення про надання матеріальної допомоги (Додаток 5).
 2. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати у формі винагород за виконання разових робіт першорядної важливості працівникам підприємства, що приймають активну участь у покращанні показників діяльності закладу, виконанні термінових робіт, у формі премій, й інших компенсаційних виплат призначаються згідно положення про преміювання працівників (Додаток 6).
 3. Працівники підприємства, що працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу (ч.1 ст.102-1 КЗпП України).

12.Оплату праці лікарів-стоматологів-ортопедів зубопротезної лабораторії проводити згідно Положення (Додаток № 7).

 1. 13. Оплату праці працівників відділу з надання платних медичних послуг проводити згідно Положення (Додаток № 8).

 

 

Додаток № 1

до положення про оплату праці

 

 

ПЕРЕЛІК 
підрозділів та посад, робота на яких дає право на підвищення посадових окладів (ставок) у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці

 

Найменування відділень/кабінетів Найменування посад Розмір, %
Лікарі Середній медичний персонал Молодший медичний персонал Інший персонал
1 Відділення анестезіології та інтенсивної терапії Лікарі Сестри медичні Молодший медперсонал Сестра-господиня 15
2 Хірургічне

відділення

Лікарі Сестри медичні Молодший медперсонал Сестра-господиня 15
3 Травматологічне

відділення

Лікарі Сестри медичні Молодший медперсонал Сестра-господиня 15
4 Урологічне

відділення

Сестри медичні Молодший медперсонал Сестра-господиня 15
5 ЛОР-офтальмологічне

відділення

Лікарі Сестри медичні Молодший медперсонал Сестра-господиня 15
6 Неврологічне відділення Лікарі Сестри медичні Молодший медперсонал Сестра-господиня 15
7 Наркологічне відділення Лікарі Сестри медичні Молодший медперсонал Сестра-господиня 25
8 Інфекційні відділення Лікарі Сестри медичні Молодший медперсонал Сестра-господиня 15
9 Фізіотерапев-тичне відділення Сестри медичні, які працюють на генераторах УВЧ 15
10 Кабінет трансфузіолога Сестра медична 15
11 Блок інтенсивної терапії новонароджених та неонатального догляду Лікарі Сестри медичні Молодший медперсонал 15
12 Дезкамера Дезінфектор 15
13 Психіатричний кабінет КДЦ Лікарі Сестри медичні Молодший медперсонал 25
14 Наркологічний кабінет КДЦ Лікарі Сестри медичні Молодший медперсонал 25
15 Дерматовенеро

логічний кабінет КДЦ

Лікарі Сестри медичні Молодший медперсонал 15
16 Хірургічне відділення КДЦ Лікарі Сестри медичні Молодший медперсонал 15
17 Клініко-діагностична лабораторія Лікарі Лаборанти Молодший медперсонал Біолог 15
18 Бактеріологічна лабораторія Лікарі Лаборанти-бактеріологи Молодший медперсонал Бактеріолог 30
19 Рентгенологічне відділення Лікарі Рентген-лаборанти Молодший медперсонал 15
20 Проти

туберкульозне диспансерне відділення

Лікарі Сестри медичні Молодший медперсонал 30
Лікарі Лаборанти (15%+30%) 45
21  

Функціонально-діагностичне відділення

Лікар з ультразвукової діагностики, Лікар-ендоскопіст Посади фахівців з базовою та неповною медичною освітою незалежно від їх найменування,  що працюють в кабінетах УЗД та ендоскопії Посади молодших медичних сестер усіх найменувань 15
22 Кабінет по прийому ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД Лікарі Сестра медична Молодша сестра медична 60
23 За роботу та обслуговування хворих на СНІД та ВІЛ-інфікованих Лікарі Сестри медичні Молодший медперсонал 60
Посадові оклади працівників підвищуються пропорційно безпосередньо відпрацьованому часу з хворими на СНІД та ВІЛ-інфікованими. Фактичні години цієї роботи реєструються у журналі за підписом керівника підрозділу.

 

 

Додаток № 2

до положення про оплату праці

 

ПЕРЕЛІК

робіт з важкими і шкідливими умовами праці, на яких встановлюється

доплата в розмірі до 12% схемного посадового окладу робітникам,

спеціалістам і службовцям лікарні

(за результатами атестації робочих місць)

 

Вид робіт Категорія працюючих Кількість працюючих
1. Роботи біля гарячих плит, електрожарових шаф, кондитерських печей та інших апаратів для смаження та випікання. Кухар

харчоблоку

згідно штатного розпису
2. Роботи, пов’язані з миттям посуду. Тари, технологічного обладнання вручну, із застосуванням кислот та інших хімічних речовин. Молодша медична сестра клініко-діагностичної лабораторії згідно штатного розпису

 

 

 

Додаток № 3

до положення про оплату праці

 

ПЕРЕЛІК

посад та підрозділів, які залучаються до роботи у нічний час

і яким здійснюється доплата за кожну годину роботи у нічний час

в КНП «Коростенська ЦМЛ КМР»

(наказ МОЗ України № 308/519 від 05.10.2005 року)

 

нічним вважається час з 22.00 до 6.00 ранку

(ч.3 ст. 54 Кодексу законів про працю України)

 1. Доплата в розмірі 50 % годинної тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час працівникам, зайнятим наданням екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги:

п/п

Найменування структурного підрозділу Посада
1. Хірургічне відділення Лікарі
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою (сестра медична операційна)
Молодші медичні сестри (молодша медична сестра (санітарка операційна)
2.

 

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії Лікарі
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою
Молодші медичні сестри
 

3.

Акушерсько – гінекологічне відділення з блоком інтенсивної терапії новонароджених та неонатального догляду Лікарі
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою (сестра медична операційна)
Молодші медичні сестри (молодша медична сестра (санітарка операційна)
 

4.

Педіатричне відділення Лікарі
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою
Молодші медичні сестри
5. Відділення екстреної медичної допомоги Лікарі
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою
Молодші медичні сестри
6. Клініко-діагностична лабораторія Фельдшер-лаборант
7. Травматологічний пункт Лікарі
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою
Молодші медичні сестри
8. Рентгенологічне відділення Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою

 

 1. Іншим – медичним працівникам та робітникам закладів охорони здоров`я, тим, хто залучається до роботи у нічний час, здійснюється доплата у розмірі 35 % годинної тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час.

 

 

 

Додаток № 4

до положення про оплату праці

 

 

ПЕРЕЛІК
основних лікарських спеціальностей,

які можуть залучатися до чергування вдома

в КНП «Коростенська ЦМЛ КМР»

 

Найменування посади
1 Лікар-невропатолог
2 Лікар-стоматолог
3 Лікар-отоларинголог
4 Лікар-нейрохірург
5 Лікар-кардіолог
6 Лікар- офтальмолог
7 Лікар- терапевт

 

 

 

 

Додаток № 5

до положення про оплату праці

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про надання матеріальної допомоги працівникам

в КНП «Коростенська ЦМЛ КМР»

 

Це положення розроблено згідно із вимогами КЗпП України, Закону України «Про оплату праці» з метою забезпечення якісного виконання працівниками своїх професійних обов´язків, оздоровлення та соціально-економічного захисту працівників.

 1. Матеріальна допомога на оздоровлення:

1.1. Виплата медичним працівникам підприємства – обов’язкова виплата, надається у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки згідно фактично відпрацьованого часу (Підстава: частина 3 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011р. №524.)

1.2. Виплата іншим працівникам підприємства, не більше ніж, один посадовий оклад на рік в межах фонду оплати праці (Підстава: пункт 5.11. Умов оплати праці, затвердженим наказом Мінпраці та МОЗ України від 05.10.2005 № 308/519).

 1. Допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі мінімальної заробітної плати:

– при звільненні в зв’язку з виходом на пенсію (за наявністю безперервного стажу роботи на підприємстві більше 20 років);

– на лікування у зв’язку з тяжкою хворобою, що потребує дороговартісного лікування;

– у зв’язку зі смертю працівника, членів його сім’ї (діти, чоловік, дружина, батьки);

– в інших випадках.

 1. У разі поділу щорічної відпустки на частини, допомога на оздоровлення виплачується працівникові один раз на рік при наданні будь-якої з частин основної щорічної відпустки за заявою працівника.
 2. Рішення про надання працівникові матеріальної допомоги (крім матеріальної допомоги, що виплачується в обов’язковому порядку) приймається Генеральним директором за погодженням з Профкомом.
 3. Матеріальна допомога надається за заявами працівників з додаванням копій документів, що підтверджують відповідні обставини її надання.

9.Надання матеріальної допомоги у зв’язку зі смертю працівника здійснюється на підставі заяви одного з членів сім’ї померлого, з прикладенням копії свідоцтва про смерть (свідоцтво оригінал).

 

 

Додаток № 6

до положення про оплату праці

 

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників

в КНП «Коростенська ЦМЛ КМР»

 

 1. Загальні положення про преміювання

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про оплату праці» та Колективного договору.

1.2. Положення про преміювання працівників КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» (далі – Лікарня) запроваджується з метою:

– підвищення мотивації медичних працівників, керівників, професіоналів, фахівців та іншого персоналу Лікарні щодо виявлення та використання резервів і можливостей підвищення результатів індивідуальної та колективної праці, з урахуванням внеску кожного співробітника у результати діяльності Лікарні, кваліфікаційно – професійного досвіду, складності виконуваних ним робіт та функцій, рівня відповідальності та активності в роботі;

– стимулювання до виконання працівниками службових обов’язків на високому професійному рівні та зміцнення трудової дисципліни.

Визначення розміру премії та її виплата проводиться в залежності від специфіки роботи і особистого трудового внеску кожного працівника.

1.3. Преміювання здійснюється за рахунок та в межах затвердженого фонду заробітної плати закладу на поточний рік за джерелами утворення економії цього фонду, а саме:

– економія фонду оплати праці за загальним та спеціальним фондами державного  та місцевого бюджету.

Норми цього Положення реалізуються закладом тільки в межах наявних коштів та фінансового плану, при цьому не допускається створення кредиторської заборгованості з оплати праці.

Дія Положення поширюється на всіх працівників Закладу.

1.4. Преміювання за надання платних  медичних послуг здійснюється згідно Положення про порядок виплати матеріальної винагороди працівникам за підсумками роботи по наданню медичної допомоги особам, застрахованим по програмах добровільного медичного страхування та страхового монополісу.

 

 1. Порядок і розміри преміювання

2.1. Преміювання працівників може проводитись за підсумками роботи закладу за місяць, квартал, рік тощо, до державних і професійних свят, ювілейних дат, та в інших випадках за умови виконання основних показників діяльності і в залежності від особистого внеску кожного працівника.

2.2. Преміювання може бути персональним за особистий внесок у виконання важливого завдання чи термінової роботи.

2.3. Розмір премії конкретного працівника залежить від особистого внеску в результати роботи структурного підрозділу, відділення, кабінету та не обмежується граничними розмірами і встановлюється на підставі клопотання керівника структурного підрозділу, відділення, кабінету Комісією з преміювання КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» (далі – Комісія).

Персональний склад Комісії затверджується наказом Генерального директора. До складу Комісії включається представники адміністрації (кількість 3 чол.) та представники трудового колективу (кількість 2 чол.). Очолює Комісію – Генеральний директор.

2.4. Розмір премії працівнику встановлюється або у відсотках до посадового окладу, або у фіксованій грошовій сумі.

Премія, яка встановлена  у відсотках до посадового окладу, для працівників які працюють на умовах неповного робочого дня, або неповного робочого тижня, нараховується пропорційно відпрацьованому часу за звітний період.

Премії не виплачуються за час відпусток, тимчасової непрацездатності, навчання      ( крім премій  до державних, професійних свят та ювілейних дат).

2.5. Для своєчасної підготовки засідань Комісії та розробки проектів наказів на преміювання працівників, секретарю Комісії керівниками структурних підрозділів подаються клопотання щодо пропозицій з преміювання персоналу з обґрунтуванням досягнень працівника, за які його пропонується преміювати:

– за місяць чи до ювілейних дат – до 20 числа наступного місяця;

– за квартал –  до 20 числа першого місяця наступного кварталу;

– за рік – до 10 грудня поточного року.

На підставі рішення Комісії та відповідно до фінансових можливостей Лікарні, відділ кадрів не пізніше трьох робочих днів готує проекти наказів про преміювання працівників.

2.6. Бухгалтерією виплата премій здійснюється на підставі наказів Генерального директора, як правило, у терміни виплати заробітної плати за другу половину місяця, визначені цим Колективним договором.

 

 1. Проказники преміювання

3.1. Головними критеріями оцінки праці медичних працівників при преміюванні є:

– якісне і сумлінне виконання стандартів обстеження, діагностики та лікування;

– впровадження нових методів лікування та покращення якості обслуговування в Лікарні;

– виконання основних показників роботи;

– активна участь в культурно-масовій діяльності.

3.2. Головними критеріями оцінки праці інших працівників є:

– своєчасне і якісне виконання планової або оперативної роботи, доручень, наказів, розпоряджень;

– якісне і сумлінне виконання робіт, пов’язаних з організацією процедур закупівель;

– своєчасне та якісне подання фінансової, податкової, статистичної та кадрової звітності;

– значні досягнення в роботі, високі показники діяльності;

– забезпечення надійної і безперебійної роботи обладнання та устаткування;

– виконання графіків планово – попереджувальних ремонтів;

– розроблення і впровадження заходів, спрямованих на економію енергоресурсів, водопостачання, матеріалів, палива, і енергозберігаючих технологій;

– якісне і своєчасне виконання завдань, безперебійне обслуговування об’єктів, проведення технічного обслуговування і поточних ремонтів автомобілів, відсутність порушень правил дорожнього руху  та трудової дисципліни;

– інші критерії та показники діяльності, що не суперечать законодавству та цьому Положенню.

– якісну організацію претензійно-позовної та договірної роботи;

3.3. Додатковими критеріями оцінки праці керівників структурних підрозділів, відділень за відповідними напрямами діяльності крім визначених п.п. 3.1. – 3.2. даного Положення є:

– організація та забезпечення дієвого контролю за діяльністю структурного підрозділу відповідно його функціональних обов’язків;

– особистий внесок у розвиток медичної галузі, високу професійну майстерність.

 

 1. Критерії позбавлення працівників премій

4.1. Працівники Закладу можуть бути позбавлені премії частково або повністю у випадках:

 

Найменування критерію Показник зменшення/ позбавлення

премії

1. Порушення медичної етики, деонтології та субординації від 25% до 100%
2. Запізнення на роботу (більше 2-х разів на місяць

від 15хв.), залишення робочого місця без поважних причин від 15хв.

від 25% до 100%
3. Неналежне виконання положень посадової інструкції, порушення правил внутрішнього трудового розпорядку тощо від 50%  до 100%
4. Не дотримання термінів здачі звітності від 50% до 100%
5. Повторні або систематичні порушення (три і більше) на 100%
6. У випадку притягнення до дисциплінарної відповідальності на 100%

 

4.2. Працівник, якому винесено догану, позбавляється премії строком на дванадцять місяців від дати реєстрації наказу про накладення дисциплінарного стягнення.

Якщо протягом визначеного терміну з дня винесення догани до нього не буде застосовано нове дисциплінарне стягнення, він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни, проявив себе як сумлінний працівник і стягнення з нього зняте наказом Генерального директора достроково, він преміюється на загальних підставах відповідно до норм цього Положення.

 

 1. Прикінцеві положення

5.1. Відносини, що не врегульовані у цьому Положенні, регулюються чинним законодавством України.

 

 

 

 

 

Додаток  № 7

до положення про оплату праці

 

ПОЛОЖЕННЯ

про оплату праці лікарів стоматологів-ортопедів зубопротезної лабораторії

в КНП «Коростенська ЦМЛ КМР»

Затвердити відрядну форму оплати праці лікарям стоматологам-ортопедам зубопротезного відділення за кінцевим результатом.

Затвердити план лікаря, як обов’язкове забезпечення роботою двох зубних техніків.

Заробітна плата нараховується пропорційно до виконаного фінансового плану кожному лікарю, техніку окремо.

Роботу медичних сестер, молодших медичних сестер оплачувати відповідно до посадових окладів.

Нарахування заробітної плати проводиться на основі нарядів виконаних робіт за місяць.

При виконанні фінансового плану нараховується місячний посадовий оклад (ставка) кожному лікарю окремо. При невиконанні фінансового плану нараховується відповідний процент виконання.

Нарахована заробітна плата може бути знижена:

 • При недостовірності ведення медичної документації – до 10 %
 • При порушенні строків виготовлення зубних протезів – до 10 %
 • При виготовленні зубних протезів недостатньої якості – до 50 %

Зниження нарахованої заробітної плати, проводиться на підставі рапорту завідуючого відділенням, поданого до експертної комісії, про те, що складається відповідний акт.

Преміювання працівників зубопротезної лабораторії здійснюється згідно розробленого положення про преміювання (Додаток 1).

 

 

 

Додаток № 1

до положення про оплату праці

 лікарів стоматологів-ортопедів

 зубопротезного відділення

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників зубопротезної лабораторії

в КНП «Коростенська ЦМЛ КМР»

 

З метою посилення зацікавлення працівників в зростанні ефективності і якості медичного обслуговування та досягнення кращих результатів в роботі проводиться преміювання медичних працівників та обслуговуючого персоналу при наявності економії фонду заробітної плати.

 1. Преміювання проводиться по результатах поквартально при:

1.1. Виконанні плану медичних або інших показників;

1.2. Активній участі у суспільному житті лікарні;

1.3. До Дня медичного працівника, ювілейних дат, за вагомий внесок в розвиток охорони здоров`я та високі показники в роботі

 1. Розмір премії працівника залежить від особистого внеску у загальні результати роботи , не обмежується і виплачується при наявності економії фонду заробітної плати.

 

 

Додаток № 8

до положення про оплату праці

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про оплату праці

відділу з надання платних медичних послуг

 

 1. Загальні положення та визначення
 2. Метою цього Положення є забезпечення мотивації персоналу на ефективну працю, спрямовану на задоволення потреб працівників комунального некомерційного підприємства.
 3. Основними законодавчими документами формування «Положення про оплату праці» є:

– Кодекс законів про працю України;

– Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. No108/95-ВР;

– Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. No2694-XII;

– Спільний наказ Міністерства праці та соціальної політики та МОЗ України від 05.10.2005 р. №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення»;

– Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Мінстату №5 від 13.01.2004р. зі змінами та доповненнями.

 1. Цим Положенням визначаються структура заробітної плати, склад і джерела витрат на оплату праці.

Визначення:

 1. Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівнику за виконану ним роботу.
 2. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати – до них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами та положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства України або які провадяться понад установлені норми.

 

ІІ. Джерела коштів на оплату праці

Джерелом фінансування на оплату праці є:

– кошти, отримані від Національної служби здоров’я України (при укладенні  договору з нею);

– кошти спеціального фонду, отримані від надання платних послуг, які надаються в КНП;

– інше, не заборонено законодавством України.

 

IIІ. Порядок оплати праці працівників відділу

 1. До оплати праці працівників відділу застосовується тарифна схема посадових окладів з дотриманням норм, передбачених законодавством.
 2. Оплата праці здійснюється у вигляді нарахування й виплати працівникам заробітної плати та інших додаткових виплат, передбачених чинним законодавством України, Колективним договором і цим Положенням.
 3. Розмір заробітної плати працівника відділу залежить від кваліфікації, складності та умов виконуваної роботи професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та результатів діяльності підприємства за звітний період (місяць) і максимальним розміром не обмежуються.
 4. Заробітна плата встановлюється з такого розрахунку, що вона не може бути нижче за встановлений державою мінімальний розмір (ч.1 ст.95 КЗпП України) при виконаній працівником місячній, погодинній нормі праці (виконаному обсязі робіт).
 5. В разі підвищення законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати адміністрація підприємства повинна відновити міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення розмірів тарифних ставок (посадових окладів).
 6. Заробітна плата працівників відділу складається з посадового окладу й інших заохочувальних та компенсаційних виплат.
 7. Посадовий оклад відповідно до схем тарифних назв сітки встановлюється працівникам відділу згідно затвердженого штатного розкладу та тарифікаційних списків.
 8. До посадового окладу здійснюються доплати та надбавки (наказ Міністерства праці та соціальної політики та МОЗ України від 05.10.2005 р. No308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення»:

8.1. Доплати посадового окладу:

8.1.1. Доплата за суміщення професій (посад)

Фахівцям, які виконують у тому ж самому закладі, установі поряд зі своєю основною роботою обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться   доплата  за  суміщення  професії  (посади)  або  виконання  обов’язків тимчасово

відсутнього працівника в розмірі до 50 відсотків посадового окладу за основною посадою.

Конкретний розмір цих доплат установлюється керівником підприємства залежно від кваліфікації працівника, складності та обсягу виконуваних робіт.

8.1.2. Доплати за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт провадяться у розмірі до 50 відсотків посадового окладу працівника.

Зазначені доплати встановлюються працівникам за умови виконання ними роботи меншою чисельністю працівників, ніж за встановленими нормами (нормативами).

8.2.Надбавки посадового окладу:

8.2.1.Працівникам відділу можуть установлюватись надбавки в розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

– за високі досягнення у праці;

– за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

– за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки зменшуються або скасовуються.

Надбавки установлюються керівником у межах фонду оплати праці.

8.3.Інші види оплати праці

8.3.1. Оплата праці за трудовими угодами згідно чинного законодавства.

 1. Виплата матеріальної допомоги здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду згідно умов положення про надання матеріальної допомоги.
 2. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати у формі винагород за виконання разових робіт першорядної важливості працівникам підприємства, що приймають активну участь у покращанні показників діяльності закладу, виконанні термінових робіт, у формі премій, й інших компенсаційних виплат призначаються згідно положення про преміювання працівників за рахунок коштів спеціального фонду.
 3. Працівники підприємства, що працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу (ч.1 ст.102-1 КЗпП України).

06.08.2019